Jak dobrze wycenić swoją firmę?

Jak dobrze wycenić swoją firmę?

Wycena firmy to nic innego jak określenie rzeczywistej wartości całego przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod wykorzystujących posiadane informacje i dane finansowe. Co ważne, im dokładniejsza i poparta faktami będzie ocena, tym lepszą pozycję firma uzyska w ewentualnych negocjacjach warunków, np. w przypadku transakcji sprzedaży. Przy szacowaniu wartości konieczne jest uwzględnienie takich czynników jak rodzaj działalności, forma prawna, zakres i przedmiot prowadzonej działalności. Konieczne jest również poznanie wartości rynkowej jej aktywów, rzeczywistej wartości jej zobowiązań oraz sprawdzenie, na ile jest ona opłacalna.

Wycenę przedsiębiorstwa można podzielić, z punktu widzenia osoby prowadzącej, na następujące etapy:

1. określenie celu i przedmiotu wyceny.
2. Wybór podstawowych założeń wyceny.
3. Wybór podejścia do wyceny oraz metody lub metod wyceny.
4. Gromadzenie danych, analiza i przyjęcie założeń biznesowych związanych z wyceną.
5. Oszacowanie wartości, w tym zastosowanie korekt – rabatów i premii.
6. Sporządzenie raportu z wyceny i przekazanie go klientowi.

Teoretycznie istnieje wiele metod wyceny przedsiębiorstw, ale nie wszystkie są odpowiednie do oszacowania wartości przedsiębiorstw dla każdego celu. Wśród najczęściej stosowanych sposobów szacowania wartości można wskazać na podstawie dochodów, majątku, porównania. Każde podejście opiera się na innych informacjach i potrzebuje innych danych do dokonania właściwej analizy. Stosowanie tylko jednej metody szacowania może nie być wiarygodne, dlatego najlepiej jest stosować kilka metod jednocześnie.
Podejście oparte na dochodach. Podstawą do określenia wartości firmy w tym podejściu jest prognoza przyszłych przepływów przychodów generowanych z działalności operacyjnej, zdyskontowanych o oczekiwaną stopę zwrotu. Innymi słowy, rzeczywista wartość przedsiębiorstwa może być określona na podstawie zdyskontowanej wartości wszystkich przepływów pieniężnych, które przedsiębiorstwo uzyska w przyszłości.


Podejście oparte na wartości aktywów. Jak sama nazwa wskazuje, podejście majątkowe do wyceny przedsiębiorstw opiera się głównie na ich zasobach majątkowych. Stosując daną metodę, wartość przedsiębiorstwa określa się jako sumę posiadanych aktywów pomniejszoną o kwotę wszystkich zobowiązań. Szczególną wadą stosowania danej metody jest wykorzystanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, przy założeniu z góry ich wiarygodności.
Podejście porównawcze. Głównym działaniem podjętym przy zastosowaniu danej metody jest dokonanie szacunkowej wyceny przedsiębiorstwa na podstawie porównania z innymi podmiotami o podobnym profilu działalności. Podstawą do rozpoczęcia wyceny jest wybór porównywalnych przedsiębiorstw i dokonanie pomiarów porównawczych.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email