Kim tak właściwie jest inwestor?

Kim tak właściwie jest inwestor?

Niekiedy można spotkać się z ogłoszeniami: „szukam inwestycji” lub „szukam inwestora”, innym razem osoby publikują ogłoszenia: „firma do inwestycji” lub „firma na sprzedaż”. Należy spróbować odpowiedzieć na pytanie, kim jest właściwie inwestor. Inwestor to osoba realizująca przedsięwzięcia gospodarcze, które można określić jako inwestycje. W teorii ekonomii pojęcie „inwestycja” wiąże się z realizacją działania (czy dokładniej pisząc: projektu lub przedsięwzięcia) ukierunkowanego na przyszłe korzyści. Realizując inwestycję, osoba określona jako inwestor nie oczekuje w krótkim czasie określonej stopy zwrotu poniesionych przez siebie wydatków, ale zwykle dąży do wypracowania zysku w dłuższej perspektywie. Inwestor różni się od przedsiębiorcy w ujęciu ekonomicznym. Zysk z podjętej przez niego inwestycji jest rozciągnięty w czasie, a przyszłe, nierzadko duże korzyści uzasadniają potrzebę inwestowania. Inwestycja może objąć sprzedaż firmy i wykorzystanie nowych możliwości jej finansowania, ale też rozpoczęcie zupełnie nowego działania, samodzielnego albo po znalezieniu wspólnika do inwestycji.

Jakie są rodzaje inwestorów?

Można wymienić kilka rodzajów inwestorów. Stosowany jest podział na inwestora czynnego i inwestora biernego. Pierwszy realizuje działania inwestycyjne systematycznie,  ciągle różnicując portfel inwestycyjny (na przykład na giełdzie), drugi wybiera jednorazowo przedmiot inwestycji i lokuje w niego kapitał na dłuższy czas (na przykład inwestycja w dobra luksusowe).

Można wyróżnić ponadto inwestora konserwatywnego (możliwie unikającego przedsięwzięć o większym ryzyku niż minimalne), umiarkowanego (skłonnego do ryzyka przy większej spodziewanej stopie zwrotu), a także agresywnego (wykazującego ponadprzeciętną skłonność do ryzyka na rzecz zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji).

Ważny jest podział inwestorów na prywatnych (osoby fizyczne lub spółki) oraz instytucjonalnych (na przykład banki, fundusze emerytalne). Można również wymienić inne typy inwestorów, tj. inwestora zastępczego (realizującego działania biznesowe na zlecenie innego podmiotu), portfelowego (inwestującego głównie w papiery wartościowe), czy strategicznego (czyli inwestora z dużymi udziałami po zakupie jakiejś firmy).

Jak dotrzeć do inwestorów?

Inwestor zadaje sobie pytanie, gdzie zainwestować, natomiast klient: jak znaleźć inwestora. Dotarcie do inwestora wiąże się z koniecznością sprawdzenia serwisów inwestorów, którzy dają ogłoszenia: „szukam wspólnika” lub „kupię firmę”. Jednym z największych ogólnopolskich serwisów inwestorów jest https://gaininvestors.pl/, gdzie obie strony mogą wymienić się niezbędnymi informacjami na temat planowanych inwestycji.

Dotrzeć do inwestorów można także dzięki targom branżowym i giełdom pracy i innego rodzaju spotkaniom dedykowanym dla różnego rodzaju biznesu. Interesującym rozwiązaniem są również konferencje biznesu dla start-upów, czyli nowo powstałych, innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych poszukujących dofinansowania.

Aby dotrzeć do inwestorów, niezbędny będzie także szczegółowy biznesplan nowego przedsięwzięcia biznesowego. Warto o tym pamiętać kontaktując się z inwestorami przy pomocy serwisów internetowych.

Skomentuj:
Komentarz
Name
Email